17 1 / 2013

Ngày 17-1, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII. Tới dự và chỉ đạo, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.  

Năm 2012, hoạt động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị; mở rộng, tăng cường, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực; có sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan, tổ chức, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc tham gia xây dựng Đảng và chính quyền được đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Hoạt động đối ngoại nhân dân linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Nhà nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp và không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Đồng chí nêu rõ, năm 2012, các hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, các cuộc vận động, phong trào thi đua được phát động mang lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận thời gian qua và đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động. Phát huy vai trò của Mặt trận vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, thực hiện tốt công tác tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; có cơ chế giúp nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng và chính quyền; động viên và bảo vệ nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; theo dõi, giám sát, thúc đẩy xử lý các vi phạm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nêu rõ, năm 2013, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ chú trọng công tác xây dựng lực lượng, phát huy đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động, tích cực phối hợp xây dựng và thực hiện các cơ chế nhằm nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; phối hợp các tổ chức thành viên lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Hội nghị tiếp tục diễn ra vào hôm nay 18-1, với các nội dung: tiếp thu kết quả thảo luận chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2013; báo cáo về tình hình góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; công bố các quyết định khen thưởng và thông qua Nghị quyết Hội nghị.


Source: www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/2.670/h-i-ngh-l-n-th-5-y-ban-t-mttq-vi-t-nam-1.387096